Restaurant Palladio - Itaaliaans restaurant in Amsterdam

Privacy- & Cookieverklaring

Restaurant Palladio, gevestigd aan Elandsgracht 64, 1016 TX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Restaurant Palladio Elandsgracht 64 1016 TX Amsterdam +31 20 627 74 42 https://www.restaurantpalladio.nl info@restaurantpalladio.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant Palladio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- & achternaam (alleen indien je een reservering doet)
 • Telefoonnummer (alleen indien je een reservering doet)
 • E-mail (alleen indien je een reservering doet)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restaurantpalladio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Restaurant Palladio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het maken van een reservering in ons restaurant

Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant Palladio neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restaurant Palladio) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Restaurant Palladio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Voor- & achternaam: Maximaal 14 maanden
 • Telefoonnummer: Maximaal 14 maanden
 • E-mail: Maximaal 14 maanden, tenzij je je hebt opgegeven voor onze digitale nieuwsbrief. In dat geval, bewaren we je e-mail tot wederopzegging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Restaurant Palladio deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Restaurant Palladio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Restaurant Palladio jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

We delen onderstaande gegevens met Formitable.com voor het doen van een online reservering:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Restaurant Palladio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Restaurant Palladio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 • Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 14 maanden

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Restaurant Palladio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantpalladio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Restaurant Palladio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Restaurant Palladio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons restaurant via info@restaurantpalladio.nl

Restaurant Palladio in Amsterdam
+31 20 627 74 42
Elandsgracht 64, Amsterdam
info@restaurantpalladio.nl

Lees in onze Privacy- & Cookieverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Privacy- & Cookieverklaring | Copyright ┬ę Palladio 2024. All Rights Reserved. | Webdesign: Bureau Berg